Σχολή Εθνικής Άμυνας

Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σκοπός της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) είναι η παροχή μεταπτυχιακού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στους σπουδαστές, δια του Προγράμματος, στο πεδίο των Αμυντικών και Στρατηγικών Σπουδών, προκειμένου να καταστούν ικανοί ηγέτες, ώστε να χειρίζονται θέματα Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), στα Σώματα Ασφαλείας (ΣΑ) και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Η Σχολή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων στους σπουδαστές προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητα στρατηγικής ανάλυσης του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, καθώς και να ενισχύσει την ικανότητά τους να διαμορφώνουν και να παρουσιάζουν προτάσεις επί των προβληματισμών που εγείρονται σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας, γεγονός που επιβάλλεται από την εξόχως δυναμική φύση του περιβάλλοντος ασφάλειας.

Εκπαιδευτικά Τμήματα – Διάρκεια Σπουδών

Στη Σχολή φοιτούν:

Ανώτεροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα από επιλογή από τα αρμόδια Επιτελεία (ΓΕ).

Ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος (ΠΣ και ΛΣ αντίστοιχα).

Υπάλληλοι βαθμού Α΄, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των Υπουργείων , Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

Ανώτεροι Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Αξιωματικοί συμμάχων και φίλων χωρών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ).

Παρεχόμενη Εκπαίδευση:

Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία.

Είναι διάρκειας οκτώ (8) περίπου μηνών [τριάντα έξι (36) Εκπαιδευτικών Εβδομάδων (ΕΕ)] και αρχίζει τον Σεπτέμβριο. εκάστου έτους. Ο αριθμός των Εκπαιδευομένων ανά εκπαιδευτική σειρά δεν υπερβαίνει τους εβδομήντα (70).

Παρακολούθηση Εξ’ αποστάσεως (Διαδικτυακή Μάθηση).

Είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Η παρακολούθηση των σπουδών πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου και με τη χρήση εφαρμογής VTC (Video Tele Conference). Ο αριθμός των Εκπαιδευομένων ανά εκπαιδευτική σειρά δεν υπερβαίνει τους εκατόν τριάντα (130).

Διεθνές Τμήμα Σπουδών.

Είναι διάρκειας τριών (3) μηνών και πραγματοποιείται από αρχές Σεπτεμβρίου έως αρχές Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

8th International Senior Course (ISC)

Ειδικά Τμήματα Σπουδών και Ενημέρωσης.

Στη Σχολή λειτουργούν κάθε χρόνο, ύστερα από διαταγή του ΓΕΕΘΑ:

Τμήματα Σεμιναρίων διάρκειας δύο (2) εβδομάδων για ενημέρωση των στελεχών που πρόκειται να τοποθετηθούν σε θέσεις Εξωτερικού κατά τις ετήσιες μεταθέσεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχολείο νεοτοποθετουμένων Αξιωματικών στα Γενικά Επιτελεία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Προγράμματα – Αντκείμενα Σπουδών.

Τα προγράμματα Σπουδών με τα αντικείμενα εκπαίδευσης συντάσσονται από τη Σχολή και εγκρίνονται από το ΓΕΕΘΑ. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση, είναι κατανεμημένα σε τρεις (3) Κύκλους Σπουδών (ΚΣ) ως ακολούθως:

Α’ ΚΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Β’ ΚΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ’ ΚΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται κατά περίπτωση με επιτελικά ταξίδια σε περιοχές ενδιαφέροντος του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την επιτόπου σπουδή και μελέτη των προβλημάτων και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται. Επίσης πραγματοποιούνται διάφορες επισκέψεις σε ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις, για ενημέρωση επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι της ΣΕΘΑ, είναι οι παρακάτω, προκειμένου ο απόφοιτος της Σχολής να δύναται να:

 • Αντιληφθεί το εξωτερικό περιβάλλον Εθνικής Άμυνας αναπτύσσοντας ικανότητα ανάλυσης συμφερόντων και τάσεων σε αυτά.
 • Αντιληφθεί τις σταθερές και δυναμικές παραμέτρους του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, καθώς και την επίδρασή τους στην Εθνική Στρατηγική.
 • Αντιληφθεί σφαιρικά τους συντελεστές εθνικής ισχύος, μέσω της ανάλυσης και της σχεδίασης εφαρμογής τους κατά την ικανοποίηση εθνικών συμφερόντων.
 • Αναπτύξει ικανότητα κριτικής και πρωτότυπης σκέψης επί θεμάτων στρατηγικής και πολιτικής, με την αξιοποίηση αναλυτικών ερμηνευτικών πλαισίων και την εμβάπτιση σε περιπτωσιολογικές μελέτες.
 • Είναι σε θέση να συμμετέχει αποτελεσματικά σε διαδικασία διαμόρφωσης λήψεως αποφάσεων επιχειρησιακού – στρατηγικού επιπέδου επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας.
 • Είναι ικανός να διαμορφώσει στοιχεία στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) εντός δεδομένου διεθνούς και εσωτερικού πολιτικοοικονομικού πλαισίου.
 • Αναπτύξει αντίληψη και ικανότητα εφαρμογής συντελεστών σκληρής και ήπιας ισχύος στη διαχείριση στρατηγικών ζητημάτων.
 • Είναι ικανός να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ομάδα, η οποία χειρίζεται θέματα εφαρμοσμένης στρατηγικής, με έμφαση στον χειρισμό κρίσεων και στην επιβολή οργανωτικών αλλαγών.
 • Συμμετέχει σε διάλογο και διαπραγματεύσεις επί θεμάτων Εθνικής Ασφάλειας σε διμερές και πολυμερές πλαίσιο.
 • Eίναι προετοιμασμένος για θέσεις Ηγεσίας, αναγνωρίζοντας επιθυμητά χαρακτηριστικά ηγέτη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και την απαιτούμενη δημιουργική σκέψη και πράξη.
 • Είναι σε θέση να ενισχύσει την αποτελεσματική ηγεσία μέσω του ηθικού παράγοντα.
 • Να έχει αυξημένη ικανότητα συνεργασίας και διαλόγου με στελέχη άλλων φορέων, που συμμετέχουν στην εθνική ασφάλεια σε εθνικό και πολυεθνικό περιβάλλον.

Κατανομή Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση διακρίνεται στην προπαρασκευαστική περίοδο, που αποσκοπεί στην κατ’ ιδίαν προετοιμασία των σπουδαστών, πριν την παρουσίασή τους στη ΣΕΘΑ σε θέματα Ιστορίας, Υψηλής Στρατηγικής, Γεωπολιτικής, Ηγεσίας, Οικονομίας, κ.α. διάρκειας πέντε (5) εβδομάδων και στην φοίτηση με φυσική παρουσία η οποία καλύπτει τους παρακάτω τρεις (3) Κύκλους Σπουδών:

Α΄ Κύκλος Σπουδών

Είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών εβδομάδων κατά τη διάρκεια των οποίων οι Σπουδαστές εκπαιδεύονται στα ακόλουθα:

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ –Α΄ τομέας στο πλαίσιο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – Α΄ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Α΄ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.

Β΄ Κύκλος Σπουδών

Είναι διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών εβδομάδων κατά τη διάρκεια των οποίων οι Σπουδαστές εκπαιδεύονται στα ακόλουθα:

 • ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ.
 • ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – Β’ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – Β’ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Β’ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.
 • ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΆΜΥΝΑΣ – Β΄ τομέας. στο πλαίσιο ΠΜΣ.
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΕΩΝ – Β΄ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ (ΕΥΡΩΠΗ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΑΝ. ΑΣΙΑ) – Β΄ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.

Γ΄ Κύκλος Σπουδών

Είναι διάρκειας δέκα (10) περίπου εβδομάδων κατά τη διάρκεια των οποίων οι Σπουδαστές εκπαιδεύονται στα ακόλουθα:

 • ΗΓΕΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.
 • ΔΙΜΕΡΗΣ/ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.
 • ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΆΜΥΝΑΣ -Γ’ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΕΩΝ – Γ’ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ (ΕΥΡΩΠΗ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΑΝ. ΑΣΙΑ) – Γ’ τομέας στο πλαίσιο ΠΜΣ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας», το οποίο διοργανώνει το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τη Σχολή, θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τριάντα μία (31) ΕΕ του εκπαιδευτικού προγράμματος της 72ης ΕΣ ΚΦ, μεγιστοποιώντας τη συνέργεια μεταξύ του Πανεπιστημίου και της ΣΕΘΑ και αναβαθμίζοντας το επίπεδο σπουδών.

Η Σχολή σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο «Plymouth», θα συνεχίσει τη λειτουργία του ΠΜΣ στον Τομέα της «Εφαρμοσμένης Στρατηγικής και Διεθνούς Ασφάλειας, με βάση την ισχύουσα συμφωνία, ενώ σχεδιάζεται η διοργάνωση ΠΜΣ με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση και Αμυντικές Σπουδές», προκειμένου το σύνολο των σπουδαστών της 72ης ΕΣ ΚΦ και απόφοιτοι των δύο τελευταίων ΕΣ ΚΦ και ΔΙ.ΜΑ, να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τα ΠΜΣ της ΣΕΘΑ με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το ΕΚΠΑ, μετά σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των ΑΕΙ θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η υπογραφή της οποίας επίκειται.

Μέθοδοι Σπουδών

Η εκπαίδευση διεξάγεται με:

 • Διαλέξεις
 • Συζητήσεις
 • Εξετάσεις υπό μορφή γραπτών εργασιών
 • Εργασίες στις Εκπαιδευτικές Ομάδες
 • Ομαδικές Μελέτες
 • Ημερίδες – Σεμινάρια
 • Διατριβές
 • Εβδομαδιαίες Επισκοπήσεις
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια
 • Επισκέψεις
 • Ασκήσεις Χειρισμού Κρίσεων

 Διαλέξεις – Συζήτηση.

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται ανάλογα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις ελεύθερες συζητήσεις κατά τις παρουσιάσεις των διαφόρων θεμάτων.

Εξέταση και Συζήτηση κατά Ομάδες.

Οι Διευθυνόμενες Συζητήσεις στις Εκπαιδευτικές Ομάδες (ΔΣΕΟ) με συχνότητα 2 έως 3 ανά ΕΕ, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ακόλουθων εργασιών:

 • Βιβλιοκριτική.
 • Εβδομαδιαίες Επισκοπήσεις Επικαιρότητας.
 • Πεντάλεπτες ομιλίες σε μη προετοιμασμένο θέμα.
 • Ομαδική Μελέτη.
 • Άσκησης στη διαμόρφωση στοιχείων Πολιτικής Εθνικής Άμυνας/Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής (ΠΕΑ/ΕΘΣΣ).
 • Άσκηση χειρισμού κρίσεων «ΑΘΗΝΑ».
 • Εκτέλεση προσομοιώσεων σε ειδικά αντικείμενα (π.χ. διαπραγμάτευση)
 • Εμβάθυνση των αντικειμένων διδασκαλίας στο αμφιθέατρο.

 Ημερίδες – Σεμινάρια.

Η ΣΕΘΑ κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής σειράς οργανώνει ημερίδες – σεμινάρια προσβλέποντας στην πρόσκληση διακεκριμένων προσωπικοτήτων οι οποίες καταθέτουν τις απόψεις τους επί θεμάτων που εμπίπτουν στη θεματική των κύκλων σπουδών της Σχολής.

 Επισκέψεις.

Οι επισκέψεις έχουν σχέση με τα αντικείμενα κάθε κύκλου σπουδών, και πραγματοποιούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιστημονικά ιδρύματα, οργανισμούς και βιομηχανικά συγκροτήματα στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας. Στο πολιτιστικό πλαίσιο, πραγματοποιούνται, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, επισκέψεις σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς και άλλους πνευματικού ενδιαφέροντος χώρους για τους σπουδαστές.

 Ατομικές Διατριβές.

Κάθε σπουδαστής ετοιμάζει μια διατριβή με θέμα που επιλέγεται σε συνεργασία με τη Σχολή και αποβλέπει στην αξιοποίηση των ειδικών γνώσεών του, όπως επίσης και στην εμβάθυνση επί σύγχρονων ή διαχρονικών θεμάτων που έχουν προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης.

Επιμορφωτικά Ταξίδια Εσωτερικού.

Τα ταξίδια εσωτερικού πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και αποσκοπούν στην κάλυψη θεμάτων πολιτικού – στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, καθώς και τη συλλογή στοιχείων τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της Στρατηγικής Εθνικής Άμυνας.

Οι ενημερώσεις που παρέχονται στους σπουδαστές από τους αρμόδιους φορείς – αρχές, συντελούν στη διαμόρφωση απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και πιθανόν να επηρεάσουν ανάλογα τον τομέα της Εθνικής Άμυνας.

 Επιμορφωτικά Ταξίδια Εξωτερικού.

Τα ταξίδια εξωτερικού πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και αποβλέπουν στην ενημέρωση των σπουδαστών επί θεμάτων διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί των απόψεων / θέσεων των χωρών, οργανισμών και λοιπών φορέων των χωρών που επισκέπτονται.

Διακλαδικές Ασκήσεις Χειρισμού Κρίσεων

Αποβλέπουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις διαδικασίες χειρισμού κρίσεων σε στρατηγικό επίπεδο.

Συνεργασία με Σχολές Άμυνας Ξένων Κρατών.

Η Σχολή διοργανώνει και συμμετέχει σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια, συσκέψεις και επισκέψεις στο εσωτερικό και εξωτερικό Οι δραστηριότητες αυτές αποβλέπουν στην ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων εκπαίδευσης αλλά και στη δημιουργία στενότερης συνεργασίας στους τομείς μελέτης και έρευνας. Επιπλέον η Σχολή συντονίζει ή συμμετέχει σε επισκέψεις αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού.