ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαιδευόμενοι

Στη Σχολή φοιτούν:

Ανώτεροι αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ),ύστερα από επιλογή από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) και κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και ανώτεροι αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ).

Ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΣ και Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. αντίστοιχα).

Υπάλληλοι βαθμού Α΄, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των Υπουργείων, Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

Ανώτεροι Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Αξιωματικοί συμμάχων και φίλων χωρών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ).

Παρεχόμενη Εκπαίδευση

Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία (ΦΔΠ)

Είναι διάρκειας (29 – 30) Εκπαιδευτικών Εβδομάδων (ΕΕ), αφού προηγηθούν 5 εβδομά-δες προπαρασκευής, μέσω διαδικτύου και αρχίζει τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

Παρακολούθηση Εξ’ αποστάσεως (ΦΕΑ)

Είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Η παρακολούθηση των σπουδών διεξάγεται, μέσω διαδικτύου και με τη χρήση εφαρμογής VTC (Video Tele Conference).

Διεθνές Τμήμα Σπουδών

Είναι διάρκειας τριών (3) μηνών και διεξάγεται από αρχές Σεπτεμβρίου έως αρχές Δεκε-μβρίου εκάστου έτους.

International Senior Course (ISC)

Ειδικά Τμήματα Σπουδών και Ενημέρωσης

Στη Σχολή λειτουργούν κάθε χρόνο, ύστερα από διαταγή του ΓΕΕΘΑ:

 • Τμήματα Σεμιναρίων διάρκειας τριών (3) εβδομάδων για ενημέρωση των στελεχών που πρόκειται να τοποθετηθούν σε θέσεις Εξωτερικού κατά τις ετήσιες μεταθέσεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 • Σχολείο διάρκειας μίας (1) εβδομάδας νεοπροαχθέντων Ανωτάτων Αξιωματικών.

Προγράμματα – Αντικείμενα Σπουδών

Τα προγράμματα Σπουδών με τα αντικείμενα εκπαίδευσης συντάσσονται από τη Σχολή και εγκρίνονται από το ΓΕΕΘΑ. Η κύρια εκπαίδευση διαρθρώνεται στη διδαχή αντικει-μένων που καλύπτουν 5 Βασικούς Τομείς (ΒΤ) εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι δυνατόν να απαρτίζονται και από Ειδικούς Τομείς (ΕΤ). Οι 5 ΒΤ οι οποίοι ακολουθούν γενικά την τυπολογία των διακριτών επιπέδων ανάλυσης στις Διεθνείς Σπουδές (Σύστημα–Κράτος/Οργανισμός–Προσωπικότητα), είναι οι κάτωθι:

1ος ΒΤ Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία

2ος ΒΤ Στρατηγική – Παράγοντες Εθνικής Ισχύος

3ος ΒΤ Γεωπολιτική Θεώρηση Διεθνούς – Περιφερειακού Περιβάλλοντος

4ος ΒΤ Διεθνείς Σχέσεις – Εξωτερική Πολιτική

5ος ΒΤ Χειρισμός Κρίσεων – Ηγεσία σε Στρατηγικό Επίπεδο

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι της ΣΕΘΑ, καθορίζονται προκειμένου ο απόφοιτος της Σχολής να δύναται να:

 • Αντιληφθεί το εξωτερικό περιβάλλον Εθνικής Άμυνας αναπτύσσοντας ικανότητα ανάλυσης συμφερόντων και τάσεων σε αυτά.

 • Αντιληφθεί τις σταθερές και δυναμικές παραμέτρους του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, καθώς και την επίδρασή τους στην Εθνική Στρατηγική.

 • Αντιληφθεί σφαιρικά τους συντελεστές εθνικής ισχύος, μέσω της ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογής τους, κατά την ικανοποίηση εθνικών συμφερόντων.

 • Αναπτύξει την ικανότητα κριτικής και πρωτότυπης σκέψης επί θεμάτων στρατηγικής και πολιτικής, με την αξιοποίηση αναλυτικών ερμηνευτικών πλαισίων και την εμβάπτιση σε περιπτωσιολογικές μελέτες.

 • Είναι σε θέση να συμμετέχει αποτελεσματικά στη διαδικασία διαμόρφωσης λήψεως αποφάσεων επιχειρησιακού – στρατηγικού επιπέδου επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας.

 • Είναι ικανός να διαμορφώσει τα στοιχεία στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) εντός δεδομένου διεθνούς και εσωτερικού πολιτικοοικονομικού πλαισίου.

 • Αναπτύξει την αντίληψη και ικανότητα εφαρμογής συντελεστών σκληρής και ήπιας ισχύος στη διαχείριση στρατηγικών ζητημάτων.

 • Είναι ικανός να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ομάδα, η οποία χειρίζεται θέματα εφαρμοσμένης στρατηγικής, με έμφαση στον χειρισμό κρίσεων και στην επιβολή οργανωτικών αλλαγών.

 • Συμμετέχει σε διάλογο και διαπραγματεύσεις επί θεμάτων Εθνικής Ασφάλειας σε διμερές και πολυμερές πλαίσιο.

 • Είναι προετοιμασμένος για θέσεις Ηγεσίας, αναγνωρίζοντας τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του ηγέτη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και την απαιτούμενη δημιουργική σκέψη και πράξη.

 • Είναι σε θέση να ενισχύσει την αποτελεσματική ηγεσία μέσω του ηθικού παράγοντα.

 • Να έχει αυξημένη ικανότητα συνεργασίας και διαλόγου με στελέχη άλλων φορέων, που συμμετέχουν στην εθνική ασφάλεια σε εθνικό και πολυεθνικό περιβάλλον.

Κατανομή Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση διακρίνεται στην προπαρασκευαστική περίοδο (δεν αφορά τη ΦΕΑ), που αποσκοπεί στην κατ’ ιδίαν προετοιμασία των σπουδαστών, πριν την παρουσίασή τους στη ΣΕΘΑ σε θέματα Ιστορίας, Υψηλής Στρατηγικής, Γεωπολιτικής, Ηγεσίας, Οικονομίας, κ.α. διάρκειας πέντε (5) εβδομάδων και στην φοίτηση με φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία η οποία καλύπτει τους παρακάτω πέντε (5) Βασικούς Τομείς με σκοπό ο σπουδαστής να καταστεί ικανός να:

1ος ΒΤ «Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία»

 • Κατανοήσει σε βάθος τις στρατηγικές έννοιες και να εξετάσει την ιστορική πρακτι-κή των κρατών, υπό το πρίσμα αναλυτικών εργαλείων εξέτασης στρατηγικής.

 • Αντιληφθεί τα διλήμματα και τις αποφάσεις στρατηγικού επιπέδου, ηγετών, μέσω ιστορικών παραδειγμάτων.

2ος ΒΤ «Στρατηγική – Παράγοντες Εθνικής Ισχύος»

 • Αντιληφθεί την επίδραση και τους περιορισμούς από τον οικονομικό παράγοντα στη διαμόρφωση της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας.

 • Αντιληφθεί τις στρατηγικές επιπτώσεις εφαρμογής ισχύος κατά την υλοποίηση της στρατηγικής και τις προκλήσεις συντονισμού/εφαρμογής με άλλους δρώντες.

 • Αντιληφθεί την επίδραση της τεχνολογίας στη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής.

 • Κατανοήσει και εκμεταλλευτεί το σύνολο των συντελεστών ισχύος στη διαμό-ρφωση στρατηγικής.

3ος ΒΤ «Γεωπολιτική Θεώρηση Διεθνούς Περιφερειακού Περιβάλλοντος»

 • Κατανοήσει το πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε κρατικό επίπεδο και την επίδραση της πολιτικής και της θεσμικής οργάνωσης σε αυτήν.

 • Κατανοήσει τις προκλήσεις από την απαίτηση σύνδεσης μεταξύ εθνικής και συμμαχικής στρατηγικής.

 • Εφαρμόσει τα διδαχθέντα αναλυτικά εργαλεία στην εξέταση σύγχρονων ζητημάτων περιφερειακής ασφάλειας με εθνικό ενδιαφέρον.

4ος ΒΤ «Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική Πολιτική»

 • Αποκτήσει σφαιρική εικόνα για τις θεωρίες διεθνών σχέσεων και της εξέλιξής τους, αποκτώντας την ικανότητα να τις εφαρμόσει ως υποδείγματα ανάλυσης συμπεριφοράς των διεθνών δρώντων.

 • Αναγνωρίσει τον ρόλο του διεθνούς δικαίου στη διεθνή ασφάλεια και κατανοήσει τις πτυχές του, με ιδιαίτερο εθνικό/περιφερειακό ενδιαφέρον.

 • Κατανοήσει το γεωστρατηγικό περιβάλλον και το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας και την επίδραση των χαρακτηριστικών του στη διαμόρφωση στρατηγικής.

 • Κατανοήσει το ρόλο των ΝΑΤΟ/ΕΕ, στη Διεθνή και στην Εθνική Ασφάλεια.

5ος ΒΤ «Χειρισμός Κρίσεων – Ηγεσία σε Στρατηγικό Επίπεδο»

 • Λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ομάδα η οποία χειρίζεται θέματα εφαρμοσμένης στρατηγικής με έμφαση στον χειρισμό κρίσεων και στην επιβολή οργανωτικών αλλαγών.

 • Κατανοήσει το ρόλο και τις προκλήσεις του ηγέτη και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά αυτού.

 • Αντιληφθεί τη σημασία του ηθικού παράγοντα, ως συγκριτικού στρατηγικού/επιχειρησιακού πλεονεκτήματος.

 • Κατανοήσει τις βασικές αρχές διαπραγμάτευσης σε διμερές και πολυμερές επίπεδο.

 • Αντιληφθεί την οργάνωση και τις αρχές χειρισμού κρίσεων, μέσω της εξέτασης ιστορικών παραδειγμάτων.

 • Αντιληφθεί την πολυπλοκότητα χειρισμού κρίσεων και να αναπτύξει την ικανότητα ανάλυσης/διαμόρφωσης προτάσεων, κατά την κρίση ενός πλαισίου οργάνωσης.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 1. ΠΜΣ Παντείου (δεν αφορά τη ΦΕΑ)

  • α)Το ΠΜΣ στις «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας», διοργανώνεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με τη Σχολή, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής παρακολούθησης με φυσική παρουσία, μεγιστοποιώντας τη συνέργεια μεταξύ του Πανεπιστημίου και της ΣΕΘΑ και αναβαθμίζοντας το επίπεδο Σπουδών.

  • β)Δύναται να το παρακολουθήσει αριθμός Σπουδαστών της ΦΔΠ με κάλυψη των εξόδων είτε από την Υπηρεσία είτε από τους ίδιους.

 2. ΠΜΣ Βρετανικού Πανεπιστημίου «Plymouth»

  • α)Το ΠΜΣ στον Τομέα της «Εφαρμοσμένης Στρατηγικής και Διεθνούς Ασφάλειας», διεξάγεται σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο «Plymouth». Το εν λόγω ΠΜΣ πραγματοποιείται εκτός των εκπαιδευτικών ωρών (08:00-14:00 καθημερινά) του προγράμματος ΦΔΠ.

  • β)Το ΠΜΣ αφορά όλους τους Σπουδαστές της ΦΔΠ και της ΦΕΑ. Το κόστος του ΠΜΣ, επιβαρύνει τους Σπουδαστές με ενδεχόμενη κάλυψη μέρους του κόστους από τα ΓΕ.

 3. ΠΜΣ Ιόνιου Πανεπιστημίου

  • α)Το ΠΜΣ στην «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», διοργανώνεται από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πραγματοποιείται εκτός των εκπαιδευτικών ωρών (08:00-14:00 καθημερινά) του προγράμματος ΦΔΠ.

  • β)Το ΠΜΣ αφορά 4 θέσεις για Σπουδαστές (ΦΔΠ και ΦΕΑ) και 1 θέση για Στελέχη που υπηρετούν ως μόνιμη δύναμη στη ΣΕΘΑ. Το ΠΜΣ του Ιονίου Πανεπιστη-μίου δεν έχει κόστος.

Μέθοδοι Σπουδών

Η εκπαίδευση διεξάγεται με:

 • Διαλέξεις

 • Συζητήσεις

 • Εξετάσεις υπό μορφή γραπτών εργασιών

 • Εργασίες στις Εκπαιδευτικές Ομάδες

 • Ομαδικές Μελέτες

 • Ημερίδες – Σεμινάρια

 • Διατριβές

 • Εκπαιδευτικά ταξίδια

 • Επισκέψεις

 • Ασκήσεις Χειρισμού Κρίσεων

Διαλέξεις – Συζήτηση

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται ανάλογα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις ελεύθερες συζητήσεις κατά τις παρουσιάσεις των διαφόρων θεμάτων.

Εξέταση και Συζήτηση εντός Εκπαιδευτικών Ομάδων

Οι Διευθυνόμενες Συζητήσεις στις Εκπαιδευτικές Ομάδες (ΔΣΕΟ) πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ακόλουθων εργασιών:

 • Ειδικός της Ημέρας.

 • Πεντάλεπτες ομιλίες σε μη προετοιμασμένο θέμα.

 • Ατομική Διατριβή (Προετοιμασία – Παρουσίαση).

 • Ομαδική Μελέτη (Προετοιμασία – Παρουσίαση).

 • Συμβουλευτική (Παροχή οδηγιών σύνταξης ατομικών διατριβών και ομαδικών μελετών).

 • Άσκηση χειρισμού κρίσεων «ΟΔΥΣΣΕΙΑ».

Ημερίδες – Σεμινάρια

Η ΣΕΘΑ κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής σειράς οργανώνει ημερίδες – σεμινάρια προσβλέποντας στην πρόσκληση διακεκριμένων προσωπικοτήτων οι οποίες καταθέτουν τις απόψεις τους επί θεμάτων που εμπίπτουν στη θεματική των κύκλων σπουδών της Σχολής.

Επισκέψεις

Οι επισκέψεις έχουν σχέση με τα αντικείμενα κάθε κύκλου σπουδών, και πραγματοποιούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιστημονικά ιδρύματα, οργανισμούς και βιομηχανικά συγκροτήματα στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας. Στο πολιτιστικό πλαίσιο, πραγματοποιούνται, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, επισκέψεις σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς και άλλους πνευματικού ενδιαφέροντος χώρους για τους σπουδαστές.

Ατομικές Διατριβές

Κάθε σπουδαστής ετοιμάζει μια διατριβή με θέμα που επιλέγεται σε συνεργασία με τη Σχολή και αποβλέπει στην αξιοποίηση των ειδικών γνώσεών του, όπως επίσης και στην εμβάθυνση επί σύγχρονων ή διαχρονικών θεμάτων που έχουν προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης.

Επιμορφωτικά Ταξίδια Εσωτερικού

Τα ταξίδια εσωτερικού πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και αποσκοπούν στην κάλυψη θεμάτων πολιτικού – στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, καθώς και τη συλλογή στοιχείων τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της Στρατηγικής Εθνικής Άμυνας.

Οι ενημερώσεις που παρέχονται στους σπουδαστές από τους αρμόδιους φορείς – αρχές, συντελούν στη διαμόρφωση απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και πιθανόν να επηρεάσουν ανάλογα τον τομέα της Εθνικής Άμυνας.

Επιμορφωτικά Ταξίδια Εξωτερικού

Τα ταξίδια εξωτερικού πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και αποβλέπουν στην ενημέρωση των σπουδαστών επί θεμάτων διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί των απόψεων / θέσεων των χωρών, οργανισμών και λοιπών φορέων των χωρών που επισκέπτονται.

Διακλαδικές Ασκήσεις Χειρισμού Κρίσεων

Αποβλέπουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις διαδικασίες χειρισμού κρίσεων σε στρατηγικό επίπεδο.

Συνεργασία με Σχολές Άμυνας Ξένων Κρατών

Η Σχολή διοργανώνει και συμμετέχει σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια, συσκέψεις και επισκέψεις στο εσωτερικό και εξωτερικό Οι δραστηριότητες αυτές αποβλέπουν στην ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων εκπαίδευσης αλλά και στη δημιουργία στενότερης συνεργασίας στους τομείς μελέτης και έρευνας. Επιπλέον, η Σχολή συντονίζει ή συμμετέχει σε επισκέψεις αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού.