Σχολή Εθνικής Άμυνας

Διδακτικό Προσωπικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής είναι στρατιωτικό και πολιτικό, ενισχυόμενο από καθηγητές διορισμένους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, καθώς και εξωτερικούς ομιλητές ως εξής:

Συντονιστές Εκπαίδευσης

·Είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των Κύκλων Σπουδών.

·Kαθοδηγούν, κατευθύνουν, βοηθούν και αξιολογούν τους σπουδαστές κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Καθηγητές

Πρόκειται για διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο τους, Ανώτατοι Διπλωμάτες, Καθηγητές Πανεπιστημίων καθώς και Ανώτατοι ε.α Αξ/κοι. Αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό της Σχολής και είναι σύμβουλοι του Διοικητή. Η Σχολή διαθέτει ειδικούς συμβούλους στους εξής τομείς :

·Διεθνές Δίκαιο – Διεθνείς Οργανισμοί.

·Εθνικά Θέματα – Πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις στο εγγύς γεωπολιτικό περιβάλλον.

·Αρχές Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας – Στρατιωτική Ηγεσία – Διοίκηση.

·Γεωπολιτική Ανάλυση και Γεωστρατηγική Σύνθεση.

·Εθνική Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.

·Χειρισμός Κρίσεων και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων

·ΔιεθνήςΑσφάλεια–Τρομοκρατία–Ασύμμετρες Απειλές

Εξωτερικοί Ομιλητές

Ως εξωτερικοί ομιλητές προσκαλούνται πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, πρέσβεις συμμαχικών και φίλιων χωρών, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητές Πανεπιστημίων, διευθυντές μεγάλων Οργανισμών, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, καθώς και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι Υπουργείων και Οργανισμών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Η Σχολή διαθέτει :

·Αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με εκπαιδευτικά βοηθήματα.

·Αίθουσες εργασίας σεμιναρίων πλήρως εξοπλισμένες και συνδεδεμένες στο διαδίκτυο (internet).

·Βιβλιοθήκη που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εκπαίδευσης και η οποία συνεργάζεται με βιβλιοθήκες άλλων Σχολών και Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

·Σύστημα εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως VTC (Video Tele Conference).