ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΕΘΑ

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

6Β496-ΚΥΔ Προκήρυξη ΣΕΘΑ 8ο ΔΣΣ

Υποδείγματα σε μορφή PDF:

3α. Αίτηση ιδιωτών, συνημμ. 3

3β. Αίτηση στρατιωτικών, συνημμ. 3

4α. Βιογραφικό ιδιωτών, συνημμ. 4

4β. Βιογραφικό στρατιωτικών, συνημμ. 4

5α. Υπεύθυνη δήλωση ιδιωτών, συνημμ. 5

5β. Υπεύθυνη δήλωση στρατιωτικών, συνημμ. 5

6. Υποδείγματα POs και ELOs, συνημμ. 6

Υποδείγματα σε μορφή Word:

3α. Αίτηση ιδιωτών, συνημμ. 3

3β. Αίτηση στρατιωτικών, συνημμ. 3

4α. Βιογραφικό ιδιωτών, συνημμ. 4

4β. Βιογραφικό στρατιωτικών, συνημμ. 4

5α. Υπεύθυνη δήλωση ιδιωτών, συνημμ. 5

5β. Υπεύθυνη δήλωση στρατιωτικών, συνημμ. 5

6. Υποδείγματα POs και ELOs, συνημμ. 6