Σχολή Εθνικής Άμυνας

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη ΣΕΘΑ.

1. 2022 06 10 – ΔΣΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΤΩΝ 7ης ΕΣ – ΣΕΘΑ.

1Α. Course Directive, συνημμ. 1 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ

2. Course Program, 2022, συνημμ.

2 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ

3α. Αίτηση ιδιωτών, συνημμ. 3 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ

3β. Αίτηση στρατιωτικών, συνημμ. 3 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ

4α. Βιογραφικό ιδιωτών, συνημμ. 4 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ

4β. Βιογραφικό στρατιωτικών, συνημμ. 4 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ

5α. Υπεύθυνη δήλωση ιδιωτών, συνημμ. 5 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ

5β. Υπεύθυνη δήλωση στρατιωτικών, συνημμ. 5 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ

6. Υποδείγματα POs και ELOs, συνημμ. 6 στην προκήρυξη 7ου ΔΣΣ