Διατελέσαντες Διοικητές

 

 Υπτγος Σφτετιός  Β. Αντγος Αντωνόπουλος Α Υπτγος Χρηστέας Α.  
Υπτγος Σφτετιός Β.
Διετέλεσε από
30/5/1950 έως 23/10/51
Αντγος Αντωνόπουλος Α.
Διετέλεσε από
24/10/1951 έως 23/3/1952
Υπτγος Χρηστέας Α.
Διετέλεσε από
4/8/1953 έως 23/9/1953
  
Αντγος Παναγιωτόπουλος ΚΥπτγος Δασκαρόλης Α.Υπτγος Παπαρρόδου ΝΥπτγος Ντόκος Π.Υπτγος Παπαρρόδου Ν
Αντγος Παναγιωτόπουλος Κ.
Διετέλεσε από
24/09/1953 έως 20/12/1953
Υπτγος Δασκαρόλης Α.
Διετέλεσε από
21/12/1953 έως 1/4/1955     
Υπτγος Παπαρρόδου Ν.
Διετέλεσε από
28/1/1955 έως 14/7/1956
Υπτγος Ντόκος Π.
Διετέλεσε από
5/07/1956 έως 27/1/1957 
Αντγος Παπαρρόδου Ν.
Διετέλεσε απo
28/1/1957 έως 27/12/1958         
     
 Υπτγος Περρωτής Γ. Υπτγος Μανιάτης Π.  Υπτγος Καραγιάννης Γ. Υπτγος Δημόπουλος Π. Υπτγος Διαμαντής Θ.
Υπτγος Περρωτής Γ.
Διετέλεσε από
29/12/1958 έως 29/5/1960
Υπτγος Μανιάτης Π.
Διετέλεσε από
30/5/1960 έως 26/12/1960
Υπτγος Καραγιάννης Γ.
Διετέλεσε από
27/12/1960 έως 13/8/1961
Υπτγος Δημόπουλος Π.Διετέλεσε από 14/8/1961 έως 1/1/1962Υπτγος Διαμαντής Θ.
Διετέλεσε από
1/2/1962 έως 2/4/1963
     
 Υπτγος Κατσαδήμας Ι. Υπτγος Γεωργιάδης Δ. Υπτγος Παλασσιόπουλος Σ. Ανχος Φούφας Χ. Υπτγος Κολιόπουλος Π.
Υπτγος Κατσαδήμας Ι.
Διετέλεσε από
2/5/63 έως 3/8/64
Υπτγος Γεωργιάδης Δ.
Διετέλεσε από
3/9/1964 έως 14/6/1964
Υπτγος Παλασσιόπουλος Σ.
Διετέλεσε από
15/6/1964 έως 2/8/1964
Ανχος Φούφας Χ.
Διετέλεσε από
3/8/1964 έως 23/10/1965
Υπτγος Κολιόπουλος Π.
Διετέλεσε από
18/10/1967 έως 19/8/70
     
 Υπνχος Ευγενίδης Δ. Υπτχος Τζαβάρας Α. Αντγος Ζερβογιάννης Ν. Αντγος Φουριώτης Α. Αντγος Κατσιμίχας Κ.
Υπνχος Ευγενίδης Δ.
Διετέλεσε
από 20/8/1970 έως 10/2/74
Υπτχος Τζαβάρας Α.
Διετέλεσε από
10/3/74 έως 9/11/75
Αντγος Ζερβογιάννης
Ν.Διετέλεσε από
19/12/1975 έως 10/5/76
  Αντγος Φουριώτης Α.
Διετέλεσε από 
10/6/76 έως 31/10/1977
Αντγος Κατσιμίχας Κ.
Διετέλεσε από 
11/1/1977 έως 8/9/1979
     
 Ανχος Δαμίραλης Α. Αντγος Παπαδακης Ν. Αντγος Δικαιάκος  Β. Ανχος Τσουτσάνης Χ. Ανχος Ζωγραφάκης Κ.
Ανχος Δαμίραλης Α.
Διετέλεσε από 
8/10/1979 έως 10/8/1980
 Αντγος Παπαδακης Ν.
Διετέλεσε από 
10/9/1980 έως 29/7/1981
 Αντγος Δικαιάκος  Β.
Διετέλεσε από 
30/7/1981 έως 1/10/1982
 Ανχος Τσουτσάνης Χ.
Διετέλεσε από 
11/1/1982 έως 2/3/1982
 Ανχος Ζωγραφάκης Κ.
Διετέλεσε από 
2/4/1982 έως 20/12/84
     
 Απτχος Τζαμουράνης Μ. Απτχος Μαμάης Α. Απτχος Αναστασίου Α. Απτχος Μαυράκης Γ. Απτχος Μακεδός Φ.
 Απτχος Τζαμουράνης Μ.
Διετέλεσε από 
21/12/1984 έως 17/3/85
 Απτχος Μαμάης Α.
Διετέλεσε από 
18/3/1985 έως 26/1/86
 Απτχος Αναστασίου Α.
Διετέλεσε από 
27/1/1986 έως 1/6/1987
 Απτχος Μαυράκης Γ.
Διετέλεσε από 
1/7/1987 έως 14/1/1988
 Απτχος Μακεδός Φ.
Διετέλεσε από 
15/1/1988 έως 25/7/1989
     
 Υπτγος Αθανασίου Β. Υπτγος Τσαγκαράκης Ν. Αντγος Μυγδάλης Γ. Αντγος Χαλκιαδάκης Μ. Αντγος Ροζάκης Χ.
 Υπτγος Αθανασίου Β.
Διετέλεσε από
26/7/1989 έως 13/8/1989
 Υπτγος Τσαγκαράκης Ν.
Διετέλεσε από 
14/8/1989 έως 5/8/90
 Αντγος Μυγδάλης Γ.
Διετέλεσε από 
5/9/1990 έως 3/5/91
 Αντγος Χαλκιαδάκης Μ.
Διετέλεσε από 
3/6/91 έως 3/3/92
 Αντγος Ροζάκης Χ.
Διετέλεσε από 
3/4/92 έως 27/2/1993
     
 Αντγος Γκουλούσης Δ. Αντγος Μπαγιαρτάκης Ν. Ανχος Παληογιώργος Λ. Ανχος Μπεζεριάνος Γ. Απτχος Κανέλλος Θ.
 Αντγος Γκουλούσης Δ.
Διετέλεσε από 
28/2/1993 έως 20/12/1993
 Αντγος Μπαγιαρτάκης Ν.
Διετέλεσε από 
21/12/1993 έως 14/2/1994
 Ανχος Παληογιώργος Λ.
Διετέλεσε από 
15/2/1994 έως 3/4/1994
 Ανχος Μπεζεριάνος Γ.
Διετέλεσε από 
16/3/1995 έως 26/2/1996
 Απτχος Κανέλλος Θ.
Διετέλεσε από 
27/2/1996 έως 3/9/98
     
 Απτχος Μανούσος Π. Αντγος Βλάσσης Γ. Αντγος Νικολοδήμος Α. Αντγος Υφαντής Α. Αντγος Σπαχίδης Π.
Απτχος Μανούσος Π.
Διετέλεσε από 
3/10/98 έως 29/2/1999
Αντγος Βλάσσης Γ.
Διετέλεσε από 
30/1/99 έως 5/7/2000
Αντγος Νικολοδήμος Α.
Διετέλεσε από
5/8/200  έως 23/2/2001
Αντγος Υφαντής Α.
Διετέλεσε από 
24/2/2001 έως 17/2/2002
 Αντγος Σπαχίδης Π.
Διετέλεσε από 
18/2/2002 έως 18/3/2004
     
 Αντγος Γρετσίστας Ε. Ανχος Κοροβέσης Ε. Ανχος Σπηλιανάκης Ν. Ανχος Κουρκούλης Δ. Αντγος Γιάμπουρας Ι.
Αντγος Γρετσίστας Ε.
Διετέλεσε από 
19/3/2004 έως 3/3/2005
Ανχος Κοροβέσης Ε.
Διετέλεσε από 
4/3/2005  έως 13/3/2006
Ανχος Σπηλιανάκης Ν.
Διετέλεσε από 
14/3/2006 έως 12/03/2007
Ανχος Κουρκούλης Δ.
Διετέλεσε από 
13/3/2007 έως 3/4/2008
 Αντγος Γιάμπουρας Ι.
Διετέλεσε από 
3/5/2008 έως 3/9/2009
     
 Αντγος Θεοφανίδης Κ. Απτχος Καλαμάτας Κ. Απτχος Δούμου Γ. Απτχος Βενέτης Η. Αντγος Σπυρόπουλος Γ.
Αντγος Θεοφανίδης Κ.
Διετέλεσε από 3
/10/2009  έως 17/8/2009
Απτχος Καλαμάτας Κ.
Διετέλεσε από 
18/8/2009 έως 3/4/2010
Απτχος Δούμου Γ.
Διετέλεσε από
3/5//2010 έως 13/3/2011
Απτχος Βενέτης Η.
Διετέλεσε από 
14/3/2011 έως 11/10/2011
 Αντγος Σπυρόπουλος Γ.
Διετέλεσε από 
11/10/2011 έως 13/3/2013
     
 Αντγος Μπαρκούκης Γ. Αντγος Ηλιόπουλος Α. Αντγος Θωμαΐδης Δ. Ανχος Τσούνης Δ. Ανχος Διακόπουλος Α.
 Αντγος Μπαρκούκης Γ.
Διετέλεσε από 
14/3/2013 έως 13/3/2014
 Αντγος Ηλιόπουλος Α.
Διετέλεσε από 
14/3/2014 έως 18/3/2015
 Αντγος Θωμαΐδης Δ.
Διετέλεσε από 
19/5/2015 έως 19/10/2015
 Ανχος Τσούνης Δ.
Διετέλεσε από 
20/10/2015 έως 8/3/2017
 Ανχος Διακόπουλος Α.
Διετέλεσε από 
9/3/20147 έως 28/1/2019
     
 Απτχος Δημητρίου Λ. Αντγος Ρώσσης Σπύρος - Γεράσιμος   
 Απτχος Δημητρίου Λ.
Διετέλεσε από 
29/1/2019 έως 9/3/2020

Αντγος Ρώσσης Σπύρος -
Γεράσιμος
Νύν Δκτης