Στρατηγική επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης. Διαχείριση εναέριων μέσων Π. Σώματος

Συντάκτης: 
Αντιπύραρχος Κοροντζής Κωνσταντίνος