Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης, που έχει υιοθετήσει η Σχολή:

·   Βασίζεται στην πνευματική και ακαδημαϊκή ελευθερία στο πλαίσιο της στρατιωτικής δεοντολογίας και σκοπεύει στην παροχή των αναγκαίων και απαραίτητων γνώσεων, που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον και την επιθυμία για περαιτέρω μελέτη και έρευνα.

·     Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κρίσης και της αντικειμενικής εκτίμησης των πραγμάτων ή καταστάσεων, που οδηγούν στην επιλογή των  καλύτερων λύσεων ή ιδανικών αποφάσεων και όχι στην παροχή επιπόλαιων λύσεων υπό μορφή συνταγών κατά περίπτωση.

Εκπαιδευτικά Τμήματα - Διάρκεια Σπουδών

Στη Σχολή φοιτούν:

     ·   Ανώτεροι Αξκοι των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα από επιλογή από τα αρμόδια Επιτελεία.

    ·  Ανώτεροι Αξκοι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.

    · Υπάλληλοι βαθμού Α΄, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των Υπουργείων , Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ).

       ·    Ανώτεροι Αξιωματικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Αξιωματικοί συμμάχων και φίλων χωρών με απόφαση του ΥΕΘΑ .

Παρεχόμενη Εκπαίδευση:

Κανονική Παρακολούθηση.

Είναι διάρκειας εννέα (9) περίπου μηνών και αρχίζει τον Σεπτέμβριο. Ο αριθμός των Εκπαιδευομένων ανά εκπαιδευτική σειρά δεν υπερβαίνει τους εξήντα.

Παρακολούθηση Εξ’ αποστάσεως (Διαδικτυακή Μάθηση)

Είναι διάρκειας δεκαοκτώ (18) περίπου μηνών. Η παρακολούθηση των σπουδών πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου και με τη χρήση εφαρμογής VTC (Video Tele Conference). Ο αριθμός των Εκπαιδευομένων ανά εκπαιδευτική σειρά  δεν υπερβαίνει τους ενενήντα (90).

Ειδικά Τμήματα Σπουδών και Ενημέρωσης

Στη Σχολή λειτουργούν κάθε χρόνο, ύστερα από διαταγή του ΓΕΕΘΑ:

·       Τμήματα Σεμιναρίων διάρκειας δύο εβδομάδων για ενημέρωση των στελεχών που πρόκειται να τοποθετηθούν σε θέσεις Εξωτερικού κατά τις ετήσιες μεταθέσεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

·     Σχολείο νεοτοποθετουμένων Αξιωματικών στα Γενικά Επιτελεία  και το Υπουργείο Άμυνας.

Προγράμματα - Αντικείμενα Σπουδών

Τα προγράμματα Σπουδών με τα αντικείμενα εκπαίδευσης συντάσσονται από τη Σχολή και εγκρίνονται από το ΓΕΕΘΑ . Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην  εκπαίδευση, είναι κατανεμημένα σε πέντε (5) Κύκλους Σπουδών (ΚΣ) ως ακολούθως:   

·       Α' ΚΣ: Στρατηγική,

       ·       Β' ΚΣ: Διεθνές και Εγγύς Περιβάλλον,

·       Γ' ΚΣ: Ηγεσία Διοίκηση,

·       Δ' ΚΣ: Οικονομία και

       ·       Ε΄ΚΣ: Εθνική στρατηγική.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται κατά περίπτωση με επιτελικά ταξίδια σε περιοχές ενδιαφέροντος του εσωτερικού και του εξωτερικού, ως επίσης και σε ενδιαφέροντες οργανισμούς/ φορείς του εσωτερικού για την επιτόπου σπουδή και μελέτη των προβλημάτων και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τους τοπικούς παράγοντες και τους εκπροσώπους της πολιτείας. Επίσης πραγματοποιούνται διάφορες επισκέψεις σε ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις, για ενημέρωση επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

Κατανομή Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση διακρίνεται στην ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ, που αποσκοπεί στην κατ’ ιδίαν προετοιμασία των σπουδαστών, πριν την παρουσίασή τους στη ΣΕΘΑ σε θέματα Ιστορίας, Γεωγραφίας, Πολιτικής, Οικονομίας, Τεχνικών και Επιστημονικών Εξελίξεων και σε θέματα Ενόπλων Δυνάμεων και στην ΚΥΡΙΑ, η οποία καλύπτει τους παρακάτω πέντε (5) Κύκλους Σπουδών:

Α΄ Κύκλος Σπουδών

Είναι διάρκειας επτά (7) περίπου εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους Σπουδαστές για τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν:

·       Την Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία

·       Τη Στρατηγική και τις  Διεθνείς Σχέσεις.

·    Τη Γεωπολιτική, τη Γεωστρατηγική, την Υψηλή Στρατηγική Κρατών και τις Θρησκείες.

Β΄ Κύκλος Σπουδών

Είναι διάρκειας εννέα (9) περίπου εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους Σπουδαστές για:

·         Το Διεθνές Δίκαιο και τους Διεθνείς Οργανισμούς,

·         Το παγκόσμιο Διεθνές Σύστημα και τη Διεθνή Ασφάλεια και

·         Την Περιφερειακή Ασφάλεια στο Εγγύς Γεωπολιτικό Περιβάλλον

Γ΄ Κύκλος Σπουδών

Είναι διάρκειας έξη (6) περίπου εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους  Σπουδαστές:

·       Για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων τις Νέες Τεχνολογίες και τα ΜΜΕ  

·      Τις θεωρίες περί Ηγεσίας και βασικών τομέων της Δημόσιας Διοίκησης και των Ένοπλων  Δυνάμεων.

Δ΄ Κύκλος Σπουδών

Είναι διάρκειας τριών (3) περίπου εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους  Σπουδαστές:

·     Επί των βασικών γνώσεων της οικονομικής επιστήμης, του τρόπου λειτουργίας του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, των βασικών οικονομικών τομέων της χώρας μας, καθώς και επί θεμάτων ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ε΄ Κύκλος Σπουδών

Είναι διάρκειας εννέα περίπου εβδομάδων (9) κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους  Σπουδαστές για:

·         Την Εθνική Στρατηγική / Πολιτική Ασφάλειας και άμυνας,

·         Την εξέλιξη και προοπτική εθνικών θεμάτων και

·         Τη διαχείριση κρίσεων και θεωρία παιγνίων.

Μέθοδοι Σπουδών

Η εκπαίδευση διεξάγεται με:

 • Διαλέξεις
 • Συζητήσεις
 • Εξετάσεις και συζητήσεις κατά εκπαιδευτικές ομάδες
 • Μελέτες
 • Ημερίδες - Σεμινάρια
 • Διατριβές
 • Εβδομαδιαίες Επισκοπήσεις
 • Σεμινάρια Κύκλων Σπουδών
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια
 • Επισκέψεις
 • Ασκήσεις

Διαλέξεις – Συζήτηση.

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται ανάλογα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις ελεύθερες συζητήσεις κατά τις παρουσιάσεις των διαφόρων θεμάτων.

Μελέτες - Εξέταση και Συζήτηση κατά Ομάδες.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών συντάσσονται ομαδικές μελέτες από τις εκπαιδευτικές ομάδες. Μετά την ολοκλήρωση των ομαδικών μελετών, ακολουθεί παρουσίαση στο ακροατήριο με σκοπό την ανάλογη κριτική από το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής.

Διπλωματικές Διατριβές.

Κάθε σπουδαστής ετοιμάζει και παρουσιάζει μια διατριβή με θέμα που επιλέγεται σε συνεργασία με τη Σχολή και αποβλέπει στην αξιοποίηση των ειδικών γνώσεών του, όπως επίσης και στην εμβάθυνση επί σύγχρονων ή διαχρονικής αξίας θεμάτων που απασχολούν την επικαιρότητα.  

Ημερίδες – Σεμινάρια.

Η ΣΕΘΑ κατά τη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής σειράς οργανώνει ημερίδες -  σεμινάρια προσβλέποντας στην πρόσκληση διακεκριμένων προσωπικοτήτων οι οποίες καταθέτουν τις απόψεις τους επί θεμάτων που εμπίπτουν στη θεματική των κύκλων σπουδών της Σχολής.  

Εβδομαδιαίες Επισκοπήσεις.

Η σύνταξη και παρουσίαση των εβδομαδιαίων  επισκοπήσεων από τους σπουδαστές, αποβλέπει στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων (από όλα τα διατιθέμενα μέσα) που απασχολούν την επικαιρότητα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιδράσεις τους τόσο στη χώρα μας όσο και στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο σχολιασμός των επισκοπήσεων γίνεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σεμινάρια Κύκλων Σπουδών

 Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών, πραγματοποιούνται από τις εκπαιδευτικές ομάδες σεμινάρια ανάλογου ενδιαφέροντος, στα οποία παρουσιάζονται οι απόψεις / θέσεις των σπουδαστών, αλλά και του εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού.

Επιμορφωτικά Ταξίδια Εσωτερικού.

Τα ταξίδια εσωτερικού πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και αποσκοπούν στην κάλυψη θεμάτων πολιτικοστρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, καθώς και τη συλλογή στοιχείων τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής Εθνικής Άμυνας.

Οι ενημερώσεις που παρέχονται στους σπουδαστές από τους αρμόδιους φορείς – αρχές, συντελούν στη διαμόρφωση απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό και πιθανόν να επηρεάσουν ανάλογα τον τομέα της Εθνικής Άμυνας.

Επιμορφωτικά Ταξίδια Εξωτερικού.

Τα ταξίδια εξωτερικού πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και αποβλέπουν στην ενημέρωση των σπουδαστών επί θεμάτων διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί των απόψεων / θέσεων των χωρών, οργανισμών και λοιπών φορέων των χωρών που επισκέπτονται.  

Επισκέψεις.

Οι επισκέψεις έχουν σχέση με τα αντικείμενα κάθε κύκλου σπουδών, και πραγματοποιούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιστημονικά ιδρύματα, οργανισμούς και βιομηχανικά συγκροτήματα στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας. Στα πλαίσια των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των σπουδαστών, πραγματοποιούνται, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο, επισκέψεις σε ιστορικούς, αρχαιολογικούς και άλλους πνευματικού ενδιαφέροντος χώρους.

Διακλαδικές Ασκήσεις.

Αποβλέπουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις διαδικασίες χειρισμού κρίσεων σε στρατηγικό επίπεδο.

Συνεργασία με Σχολές Άμυνας Ξένων Κρατών.

Η Σχολή διοργανώνει και συμμετέχει σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια, συσκέψεις και επισκέψεις στο εσωτερικό και εξωτερικό Οι δραστηριότητες αυτές αποβλέπουν στην ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων εκπαίδευσης αλλά και στη δημιουργία στενότερης συνεργασίας στους τομείς μελέτης και έρευνας. Επιπλέον η Σχολή συντονίζει ή συμμετέχει σε επισκέψεις αντιστοίχων σχολών του εξωτερικού.