Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική.

Συντάκτης: 
Σμχος (Ι) Στέφανος Πανδής, Σπουδαστής 64ης ΕΣ ΣΕΘΑ